Contact info

GEONET is een innovatief bedrijf, gespecialiseerd in de aanleg van particuliere en openbare tuinen en zwemgelegenheden.

icon_widget_image Netestraat 39, 2840 Rumst icon_widget_image +32 (0)15 32 25 87 icon_widget_image [email protected]

Algemene voorwaarden Geonet bv

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GEONET bv. De klant verklaart dat hij hiervan kennis heeft genomen en ze integraal aanvaardt. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

Artikel 1: Een offerte is geldig gedurende twee weken na opmaak. Deze offerte is steeds vrijblijvend. Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst kunnen aangepast worden aan de index der consumptieprijzen, wanneer deze met meer dan 5 punten is verhoogd (te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de offerte tot aan de laatste gepresteerde activiteiten aangerekend in de factuur).

Artikel 2: De factuur dient betaald te worden binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Korting voor contante betaling wordt niet toegestaan. Wanneer facturen of voorschotfacturen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn, heeft de klant geen rechten op schadevergoeding voor de niet-afwerking of niet-levering en ook niet op de schade die ontstaat doordat de afwerking niet verder doorgaat.

De voorbehoud loze betaling van de factuur, zelfs de betaling van een deel van het factuurbedrag, staat gelijk met de goedkeuring van de factuur en de werken. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding. Deze bedragen kunnen verhoogd worden met de kosten voor eventuele gerechts- en procedurekosten.

Artikel 3: Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Uitvoeringstermijnen zijn enkel ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. In geval van vertraging heeft de klant geen recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De klant moet de uitgevoerde werken onmiddellijk nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de uitgevoerde werken moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de vijf werkdagen na uitvoering, bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet wordt de klacht niet meer in aanmerking genomen. Iedere door ons erkende gebrekkige uitvoering zal heruitgevoerd worden, tenzij dit niet mogelijk is of de kostprijs ervan niet in verhouding staat met de ernst van het gebrek, in welk geval een creditering van de factuur zal gebeuren overeenkomstig het aanvaarde gebrek. Onze verantwoordelijkheid wordt hoe dan ook beperkt tot de heruitvoering of deze creditering, volgens onze vrije keuze. Geen enkele bijkomende terugbetaling of, schadevergoeding kan van ons geëist worden voor om het even welke reden.

De klant moet de uitgevoerde werken onmiddellijk nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de uitgevoerde werken moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de vijf werkdagen na uitvoering, bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet wordt de klacht niet meer in aanmerking genomen. Iedere door ons erkende gebrekkige uitvoering zal heruitgevoerd worden, tenzij dit niet mogelijk is of de kostprijs ervan niet in verhouding staat met de ernst van het gebrek, in welk geval een creditering van de factuur zal gebeuren overeenkomstig het aanvaarde gebrek. Onze verantwoordelijkheid wordt hoe dan ook beperkt tot de heruitvoering of deze creditering, volgens onze vrije keuze. Geen enkele bijkomende terugbetaling of, schadevergoeding kan van ons geëist worden voor om het even welke reden.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten: Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële “know how”, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc… niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken, ingeval van misbruik , worden teruggegeven.                                                                                                                             

Artikel 5: In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.                                                                        

Artikel 6: Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken zonder gegronde reden is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Artikel 7: Garanties en klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. Garantie op toestellen zijn gehandhaafd volgens de wettelijk bepaalde garanties of deze van onze toeleveranciers. Alle aannemingsuitvoeringen zullen uitgevoerd worden door GEONET bv conform hun geldende voorwaarden. De garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook. De garantie op alle bouwkundige projecten en toestellen gelden de wettelijke garanties. De vulling van een Zwembad, Ecozwembad of zwemvijver met grondwater of putwater geschiedt steeds op eigen risico van de opdrachtgever, aangezien grondwater of putwater mogelijk geen stabiele minerale waarden heeft. GEONET bv verleent geen garantie op de waterkwaliteit omdat water onderhevig is aan een dynamisch proces. GEONET bv kan de opdrachtgever begeleiden bij de verbetering van de waterkwaliteit, ofschoon zij de verbetering niet kunnen garanderen. Vervuiling en algengroei op wanden en filterzones is een natuurlijk proces bij biologisch gezuiverde zwemvijvers en ecozwembaden. Het is een onderhoudsissue en aldus niet onderhevig aan klachten. Bouwkundige constructies niet door GEONET bv aangebracht vallen niet onder onze garanties. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt uitgesloten. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de opdrachtgever zijn rechten op garantie ter zake verliest. Bij aansluiting van elektrische installaties is klant steeds gehouden om haar elektrische installatie te laten herkeuren naar wettelijke voorschriften na de oplevering van onze technische installatie. De ruimte waarin de filter- en pompinstallatie wordt opgebouwd dient ten alle tijde vorstvrij te worden gehouden om schade te vermijden. Wij adviseren deze ruimte te isoleren en te voorzien van een elektrische vorstwachter met thermostaat die onder een temperatuur van 2°C de ruimte automatisch vorstvrij houdt. Wij raden aan om de filterinstallatie dicht bij het zwembad te bouwen en kelderruimtes te vermijden om waterschade aan installaties te voorkomen. Indien de klant expliciet een kelderinstallatie verkiest, dient hij hiervoor een inkuiping te voorzien met voldoende afvoermogelijkheden om schade bij lekkages te vermijden. Al onze monoblock zwembaden hebben een wettelijke garantietermijn of een verlenging verleend door de fabrikant. U geniet een fabrieksgarantie van het monoblock zwembad op de waterdichtheid. Verkleuring van coatings, liners (folie) of polyesters is mogelijk en afhankelijk van uitwendige factoren zoals waterbehandeling en toevoeging van producten of kleurveranderingen van het oppervlak, die het gevolg zijn van een ongeschikte chemische samenstelling van het water of ongeschikt onderhoud. Klachten hieromtrent worden niet aanvaard.

Artikel 8: De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald zijn. De geleverde goederen mogen geenszins gebruikt worden zolang de volledige prijs is betaald. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Wanneer facturen of voorschotfacturen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn, heeft de klant geen rechten op schadevergoeding voor de niet-afwerking of niet-levering en ook niet op de schade die ontstaat doordat de afwerking niet verder doorgaat.

Artikel 9: Alle meerwerken (indien van toepassing) kunnen worden aan afgesproken of geldende tarieven verrekend.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid en Privacy: Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 11: Voor een goede samenwerking zijn goede afspraken noodzakelijk: Geonet bv en zijn medewerkers kiezen voor een open en eerlijke relatie met zijn klanten. Waarbij de voorkeur van oplossing steeds overleg is. Ons verzoek: Bent u tevreden? Zo ja zeg het voort. Zo nee, laat het ons dan zeker weten!